Today's' Date ◙

January   2018

1 Jan 2018 Mo  Purnima             Krsna Pusya abhiseka                         
 2 Jan 2018 Tu   Pratipat             Madhava Masa                          
 3 Jan 2018 We   Dvitiya                          
 4 Jan 2018 Th   Tritiya                          
 5 Jan 2018 Fr   Caturthi            Srila Ramacandra Kaviraja  [Disppearance]
                                                   Srila Gopala Bhatta Gosvami                            
 6 Jan 2018 Sa   Sasti               Srila Jayadeva Gosvami
 7 Jan 2018 Su   Saptami          Srila Locana Dasa Thakura
 8 Jan 2018 Mo   Astami
 9 Jan 2018 Tu   Navami
10 Jan 2018 We   Dasami
11 Jan 2018 Th   Dasami
------------------------------------------------------------------------------------------
12 Jan 2018 Fr                             Suddha Ekadasi 
13 Jan 2018 Sa   Dvadasi            Break fast 07:43 - 11:05 
                                                            (Daylight saving not considered)
14 Jan 2018 Su   Trayodasi          Capricorn
                                                      HH Dhanvantari Svami 
15 Jan 2018 Mo   Caturdasi
16 Jan 2018 Tu Amavasya           Ganga Sagara Mela
17 Jan 2018 We   Pratipat
18 Jan 2018 Th   Saptami            Dvitiya   
19 Jan 2018 Fr   Tritiya
20 Jan 2018 Sa   Caturthi  
21 Jan 2018 Su   Pancami         Vasanta Pancami
                                                     Srimati Visnupriya Devi  [Appearance]
                                                     Sarasvati Puja
                                                     Srila Visvanatha Cakravarti Thakura  [Disppearance]
                                                     Srila Pundarika Vidyanidhi  [Appearance]
                                                     Srila Raghunandana Thakura  [Appearance]
                                                     Srila Raghunatha Dasa Gosvami  [Appearance]
22 Jan 2018 Mo  Sasti                             
23 Jan 2018 Tu Saptami                Sri Advaita Acarya  [Appearance]
                                                                                            (Fasting till noon)
24 Jan 2018 We   Astam                Bhismastami
25 Jan 2018 Th   Navami              Srila Madhvacarya  [Disppearance]
                                                       HH Subhag Svami 
26 Jan 2018 Fr    Dasami 26         Srila Ramanujacarya
27 Jan 2018 Sa                              Suddha Ekadasi 27
                                                       Bhaimi Ekadasi
28 Jan 2018 Su   Dvadasi              Break fast 07:37 - 11:06 
                                                          (Daylight saving not considered)
                                                       Varaha Dvadasi
                                                        (The fast is observed till noon on the Ekadasi)
                                                        (Feasting is done today)
29 Jan 2018 Mo   Trayodasi           Nityananda Trayodasi
                                                          (Fasting till noon)
30 Jan 2018 Tu   Caturdasi
31 Jan 2018 We   Purnima             Sri Krsna Madhura utsava
                                                        Srila Narottama Dasa Thakura 

​​​   ISKCON  Atlanta  

International Society for Krishna Consciousness

​Founder-Acarya​: His Divine Grace
A.C. Bhaktivedanta Swami​ Srila Prabhupada


.

.

.

.