​Iskcon Atlanta 

 

vaishnava calendar for atlanta and south east usa

Calendar List of Vaishnava Celebrations by Month 2020

 • 01 June 2020 - Ganga Puja
 • 01 June 2020 - Disappearance Day of Sri Baladeva Vidyabhusana
 • 01 June 2020 - Appearance Day of Srimati Gangamata Goswami
 • 02 June 2020 - Pandava Nirjala Ekadasi
 • 04 June 2020 - Panihati Cida Dahi Utsava
 • 05 June 2020 - Snana Yatra
 • 05 June 2020 - Disappearance Day of Sri Mukunda Datta
 • 05 June 2020 - Disappearance Day of Sri Sridhara Pandita
 • 06 June 2020 - Disappearance Day of Sri Syamananda Prabhu
 • 10 June 2020 - Appearance Day of Sri Vakresvara Pandita
 • 15 June 2020 - Disappearance Day of Sri Srivasa Pandita
 • 16 June 2020 - Yogini ekadashi
 • 21 June 2020 - Disappearance Day of Sri Gadadhara Pandita
 • 21 June 2020 - Disappearance Day of Srila Bhaktivinoda Thakura
 • 22 June 2020 - Gundica Marjana
 • 23 June 2020 - Ratha Yatra Starts
 • 23 June 2020 - Disappearance Day of Sri Svarupa Damodara Gosvami
 • 23 June 2020 - Disappearance Day of Sri Sivananda Sena
 • 26 June 2020 - Hera Pancami
 • 27 June 2020 - Disappearance Day of Sri Vakresvara Pandita
 • 01 July 2020 - Sayana Ekadashi
 • 01 July 2020 - Return of Ratha Yatra
 • 05 July 2020 - Guru (Vyasa) Purnima
 • 05 July 2020 - Disappearance Day of Sanatana Goswami
 • 06 July 2020 - First Month of Caturmasya Begins
 • 10 July 2020 - Disappearance Day of Srila Gopala Bhatta Goswami
 • 13 July 2020 - Disappearance Day of Srila Lokanatha Goswami
 • 14 July 2020 - The Incorporation of ISKCON in New York
 • 16 July 2020 - Kamika Ekadashi
 • 24 July 2020 - Disappearance Day of Sri Raghunandan Thakura
 • 24 July 2020 - Disappearance Day of Sri Vamsidasa Babaji
 • 30 July 2020 - Radha Govinda Jhulan Yatra Begins
 • 30 July 2020 - Pavitropana Ekadashi
 • 31 July 2020 - Disappearance Day of Srila Rupa Goswami
 • 31 July 2020 - Disappearance Day of Sri Gauridasa Pandita
 • 03 Aug 2020 - Jhulan Yatra Ends
 • 03 Aug 2020 - Appearance Day of Lord Balarama
 • 04 Aug 2020 - Second Month of Caturmasya Begins
 • 04 Aug 2020 - Srila Prabhupada’s Departure for the USA
 • 11 Aug 2020 - Sri Krsna Janmastami
 • 12 Aug 2020 - Appearance Day of Srila Prabhupada
 • 13 Aug 2020 - Nandotsava
 • 14 Aug 2020 - Annada Ekadashi
 • 23 Aug 2020 - Srimati Sita Thakurani Appearance Day
 • 24 Aug 2020 - Lalita Sasti : Appearance of Sri Lalita Devi
 • 25 Aug 2020 - Radhastami : Appearance of Srimati Radharani
 • 28 Aug 2020 - Parsva Ekadashi
 • 29 Aug 2020 - Sri Vamana Dwadashi : Appearance of Sri Vamana Deva
 • 29 Aug 2020 - Appearance Day of Sri Jiva Goswami
 • 30 Aug 2020 - Appearance Day of Srila Bhaktivinoda Thakura
 • 01 Sept 2020 - Ananta Caturdasi Vrata : Appearance Day of Padmanabha
 • 01 Sept 2020 - Disappearance Day of Srila Haridasa Thakura
 • 02 Sept 2020 - Sri Visvarupa Mahotsava
 • 02 Sept 2020 - Acceptance of Sannyasa by Srila Prabhupada
 • 03 Sept 2020 - Third Month of Caturmasya Begins
 • 09 Sept 2020 - Srila Prabhupada’s arrival in the USA
 • 13 Sept 2020 - Indira Ekadasi
 • 27 Sept 2020 - Padmini Ekadasi
 • 13 Oct 2020 - Parama Ekadasi
 • 23 Oct 2020 - Durga Puja
 • 26 Oct 2020 - Ramacandra Vijayotsava
 • 26 Oct 2020 - Appearance Day of Sri Madhvacharya
 • 26 Oct 2020 - Pasankusa Ekadashi
 • 28 Oct 2020 - Disappearance Day of Srila Raghunatha Dasa Goswami
 • 28 Oct 2020 - Disappearance Day of Srila Raghunatha Bhatta Goswami
 • 28 Oct 2020 - Disappearance Day of Srila Krsnadasa Kaviraja Goswami
 • 31 Oct 2020 - Sri Krsna Saradiya Rasayatra
 • 31 Oct 2020 - Laksmi Puja
 • 31 Oct 2020 - Disappearance Day of Sri Murari Gupta
 • 01 Nov 2020 - Fourth Month of Caturmasya Begins
 • 05 Nov 2020 - Disappearance Day of Srila Narottama Dasa Thakura
 • 09 Nov 2020 - Appearance Day of Radha Kunda, Snana Dana
 • 09 Nov 2020 - Bahulastami
 • 10 Nov 2020 - Appearance Day of Virabhadra
 • 11 Nov 2020 - Rama Ekadashi
 • 15 Nov 2020 - Dipa Dana, Dipavali, (Kali Puja)
 • 16 Nov 2020 - Bali Daityaraja Puja
 • 16 Nov 2020 - Appearance Day of Rasikananda
 • 16 Nov 2020 - Govardhana Puja, Go Puja, or Go-krda
 • 17 Nov 2020 - Disappearance Day of Sri Vasudeva Ghosh
 • 18 Nov 2020 - Disappearance Day of Srila Prabhupada
 • 22 Nov 2020 - Gopastami, Gosthastami
 • 22 Nov 2020 - Disappearance Day of Sri Gadadhara Dasa Goswami
 • 22 Nov 2020 - Disappearance Day of Sri Dhananjaya Pandita
 • 22 Nov 2020 - Disappearance Day of Sri Srinivasa Acharya
 • 23 Nov 2020 - Jagaddhatri Puja
 • 25 Nov 2020 - Disappearance Day of Srila Gaura Kisora Dasa Babaji Maharaja
 • 25 Nov 2020 - Bhisma Pancaka
 • 26 Nov 2020 - Utthana Mahadvadashi
 • 29 Nov 2020 - Disappearance Day of Sri Bhugarbha Goswami
 • 29 Nov 2020 - Disappearance Day of Sri Kasisvara Pandita
 • 30 Nov 2020 - Krsna Rasayatra
 • 30 Nov 2020 - Tulasi-Saligram Vivaha
 • 30 Nov 2020 - Appearance Day of Sri Nimbarkacharya
 • 30 Nov 2020 - Last Day of Caturmasya
 • 01 Dec 2020 - Katyayani Vrata Begins
 • 11 Dec 2020 - Utpanna Ekadashi
 • 11 Dec 2020 - Disappearance Day of Sri Narahari Sarakara Thakura
 • 12 Dec 2020 - Disappearance Day of Sri Kaliya Krsnadasa
 • 13 Dec 2020 - Disappearance Day of Sri Saranga Thakura
 • 20 Dec 2020 - Odana Sasthi
 • 25 Dec 2020 - Moksada Ekadashi
 • 25 Dec 2020 - Advent of Srimad Bhagavat Gita
 • 30 Dec 2020 - Katyayani Vrata Ends

 • © 2005, ISKCON Atlanta, Inc 1287 S Ponce de Leon Av, Atlanta, GA 30306 Disclaimer Ph: 404-377-8680 email: admin@atlantaharekrishnas

  Founder-Acharya: His Divine Grace 

  A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ​